crisismanagement

Crisismanagement: Hoe je iedere crisis bezweert in 7 slimme stappen

Picture of Christine van der Pol
Christine van der Pol
"Crisismanagement is het vermogen om kalm te blijven onder druk en beslissingen te nemen die de situatie ten goede komen." - John C. Maxwell

Is crisismanagement altijd noodzakelijk in crisissituaties? En betekent dit dan dat je een serie crisisplannen in je boekenkast hebt staan, die je desgewenst tevoorschijn kunt halen? In deze blog zullen we ingaan op deze (en meer) vragen over crisismanagement. Want, voordat je het weet, heb jij ook te maken met een crisis op je werk en kun je dit stappenplan goed gebruiken. 

Wat is een crisis?

Een crisis is een onverwachte, acute situatie of gebeurtenis die de normale gang van zaken ernstig verstoort en een directe, effectieve respons vereist. Een crisis kan zowel intern als extern ontstaan en kan invloed hebben op de veiligheid, financiën, reputatie of het voortbestaan van een organisatie, gemeenschap of individu. Crisissituaties worden gekenmerkt door hun onvoorspelbaarheid, urgentie en potentiële impact op de betrokken partijen, en vereisen vaak snelle besluitvorming en actie om verdere escalatie te voorkomen en de situatie onder controle te krijgen.

Voorbeelden van crisissituaties:

 1. Personeelscrisis: Dit kan variëren van onverwacht verlies van sleutelpersoneel, conflicten tussen medewerkers, ongepaste gedragingen, of situaties zoals stakingen en vakbondsacties.
 2. Technologische crisis: Dit kan het falen van essentiële apparatuur of systemen omvatten, cyberaanvallen, datalekken of verlies van bedrijfsgegevens.
 3. Financiële crisis: Voorbeelden zijn plotselinge financiële verliezen, faillissement, fraude of verduistering, en onverwachte veranderingen in de markt die de bedrijfsvoering bedreigen.
 4. Natuurrampen en milieucrises: Denk aan overstromingen, aardbevingen, orkanen, branden of andere natuurrampen die de werkomgeving en bedrijfscontinuïteit beïnvloeden.
 5. Gezondheids- en veiligheidscrises: Dit kunnen situaties zijn zoals een uitbraak van een besmettelijke ziekte, chemische lekkages, ongevallen op de werkvloer of andere gezondheids- en veiligheidsrisico’s.
 6. Reputatie- en imago-crisis: Dit kan het gevolg zijn van negatieve publiciteit, beschuldigingen van wangedrag, schandalen of het falen om aan wettelijke of ethische normen te voldoen.
 7. Product- of dienstencrisis: Voorbeelden zijn defecte producten, terugroepacties, verlies van belangrijke klanten of leveranciers, of het falen om aan kwaliteitsnormen te voldoen.
 8. Leiderschapscrisis: Dit kan betrekking hebben op het plotselinge vertrek van een leidinggevenden, of het falen van het management om effectief te reageren op een crisis of verandering in de markt.

In mijn carrière als (interim) directeur heb ik diverse crisissen meegemaakt. Toen ik voor mijzelf balans opmaakte, ontdekte ik dat ik alleen 4 en 7 nog nooit heb meegemaakt.

Crisis 5 ligt nog vers in het geheugen. De Covid-19 crisis was voor iedereen een ingewikkelde situatie. 

Toch heb ik niet voor iedere mogelijke crisissituatie een plan klaar liggen, al moet ik eerlijk toegeven dat ik door ervaring een stuk sterker ben geworden in het managen van crisis situaties. 

crisismanagement

Van improvisatie tot een stappenplan

Als er geen actieplan is voor een specifieke situatie, gaat men al snel over tot improviseren. Dit kan zowel positieve als negatieve gevolgen hebben, afhankelijk van de context en de vaardigheden van de betrokken personen.

Positieve gevolgen:

 1. Snelle respons: Improvisatie kan leiden tot snelle besluitvorming en actie in situaties waarin tijd essentieel is.
 2. Flexibiliteit: Het vermogen om te improviseren kan organisaties helpen zich snel aan te passen aan veranderende omstandigheden en onverwachte uitdagingen.
 3. Creatieve oplossingen: Improvisatie kan innovatieve en creatieve oplossingen opleveren voor problemen die niet in het oorspronkelijke crisisplan zijn opgenomen.
 4. Benutting van expertise: In sommige gevallen kan improvisatie het mogelijk maken om optimaal gebruik te maken van de unieke vaardigheden en expertise van teamleden.

Negatieve gevolgen:

 1. Gebrek aan coördinatie: Improvisatie kan leiden tot een gebrek aan samenhang en coördinatie tussen verschillende afdelingen of betrokken partijen.
 2. Verhoogd risico: Zonder een goed doordacht plan kan improvisatie leiden tot ondoordachte acties en beslissingen, wat resulteert in een verhoogd risico op verdere escalatie van de crisis.
 3. Inconsistente communicatie: Improvisatie kan leiden tot inconsistente of onduidelijke communicatie, wat verwarring en onzekerheid bij betrokkenen kan veroorzaken.
 4. Stress en onzekerheid: Het gebrek aan een duidelijk plan kan stress en onzekerheid verhogen voor zowel de besluitvormers als de medewerkers die de crisis moeten aanpakken.
 5. Verlies van vertrouwen: Het gebrek aan een duidelijk plan kan leiden tot verlies van vertrouwen van stakeholders, zoals klanten, leveranciers en het publiek.
 
De eerste keer dat ik als leidinggevende met een crisis te maken had, was twee maanden na mijn start als directeur op een basisschool. De leerkracht van groep 8 had gefraudeerd met de eindtoets. Intuïtief heb ik een aantal dingen goed gedaan, maar er zijn ook dingen gebeurd die ik vooraf onvoldoende had doordacht. 

Sindsdien heb ik heel wat ervaring opgedaan, met name tijdens mijn tijd als interim-directeur. Uiteindelijk ben ik een stappenplan gaan hanteren dat me door talloze situaties heeft geholpen

Crisismanagement: een stappenplan

Onderstaand stappenplan voor crisismanagement kan in meerdere situaties worden ingezet en aangepast aan de specifieke omstandigheden. Hier is een voorbeeld van zo’n stappenplan:

De stappen zijn:

 1. Identificeer en beoordeel de crisis
 2. Mobiliseer een crisismanagementteam
 3. Ontwikkel een crisis responsstrategie
 4. Communiceer effectief
 5. Coördineer de respons
 6. Monitor en evalueer de situatie
 7. Evalueer en leer van de ervaring

Stap 1: Identificeer en beoordeel de crisis

Herken de aard en omvang van de crisis

Om effectief op een crisis te reageren, is het belangrijk eerst de aard en omvang van de situatie te begrijpen. Dit omvat het identificeren van de oorzaak, de betrokken partijen en de mogelijke gevolgen. Houd rekening met factoren zoals veiligheid, financiële impact, reputatieschade en wettelijke verplichtingen.

Evalueer de potentiële impact

Nadat de aard en omvang van de crisis zijn vastgesteld, beoordeel je de potentiële impact op de organisatie, haar stakeholders en eventuele andere betrokkenen. Denk hierbij aan de gevolgen voor personeel, klanten, leveranciers, aandeelhouders en de gemeenschap. Overweeg zowel de directe als de indirecte gevolgen, en houd rekening met mogelijke escalatiescenario’s.

Prioriteer acties

Gebruik de informatie uit de voorgaande stappen om acties te prioriteren en te bepalen welke maatregelen het meest dringend zijn. Dit kan variëren van het waarborgen van de veiligheid van medewerkers tot het communiceren met klanten of het inschakelen van externe adviseurs. Zorg ervoor dat je een duidelijk overzicht hebt van de prioriteiten voordat je verdergaat naar de volgende stappen in het crisismanagementproces.

crisismanagement

Stap 2: Mobiliseer een crisismanagementteam

Verzamel relevante teamleden en stakeholders

Breng de juiste personen samen om een crisismanagementteam te vormen. Dit team moet bestaan uit leden met de juiste expertise en verantwoordelijkheden, zoals managers, afdelingshoofden en eventueel externe experts. Zorg ervoor dat ook betrokken bestuurders of de raad van toezicht op de hoogte worden gebracht en betrokken worden bij het proces.

Wijs rollen en verantwoordelijkheden toe

Binnen het crisismanagementteam moeten duidelijke rollen en verantwoordelijkheden worden toegewezen. Dit zorgt voor een efficiënte aanpak en voorkomt misverstanden of overlap in taken. Enkele voorbeelden van rollen binnen het team zijn: crisismanager, woordvoerder, communicatieverantwoordelijke en operationeel verantwoordelijke.

Zorg voor effectieve communicatie binnen het team

Om het crisismanagementteam succesvol te laten functioneren, is effectieve communicatie cruciaal. Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de situatie, de doelen en hun specifieke taken. Communiceer regelmatig over de voortgang en eventuele wijzigingen in de situatie of het plan. Dit kan door middel van vergaderingen, conference calls of online communicatieplatforms, afhankelijk van wat het beste past bij de situatie en het team.

Stap 3: Ontwikkel een crisis-responsstrategie

Analyseer de situatie en identificeer mogelijke oplossingen

Op basis van de informatie uit de eerste twee stappen is het nu tijd om een crisis-responsstrategie te ontwikkelen. Analyseer de situatie grondig en brainstorm over mogelijke oplossingen. Overweeg verschillende benaderingen en weeg de voor- en nadelen van elke optie af. Betrek het crisismanagementteam bij dit proces om een breed scala aan perspectieven en expertise te benutten.

Bepaal prioriteiten en stel een actieplan op

Na het identificeren van mogelijke oplossingen, is het belangrijk om prioriteiten te stellen en een gedetailleerd actieplan op te stellen. Dit plan moet duidelijke doelen, acties, verantwoordelijkheden en tijdslijnen bevatten. Zorg ervoor dat het plan haalbaar is, rekening houdend met de beschikbare middelen en capaciteit van de organisatie. Het actieplan moet ook flexibel genoeg zijn om aanpassingen mogelijk te maken als de situatie verandert.

Communiceer de strategie en het actieplan

Zodra de crisis-responsstrategie en het actieplan zijn ontwikkeld, is het essentieel om deze te communiceren met alle betrokken partijen. Dit omvat niet alleen het crisismanagementteam, maar ook andere relevante medewerkers, stakeholders en eventueel externe partijen. Zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de strategie, hun rol en verantwoordelijkheden, en wat er van hen wordt verwacht.

 

crisismanagement

Stap 4: Communiceer effectief

Informeer alle betrokkenen op een duidelijke, eerlijke en tijdige manier

Effectieve communicatie is cruciaal tijdens een crisis. Zorg ervoor dat alle betrokken partijen, zoals medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders, op de hoogte worden gebracht van de situatie en de genomen maatregelen. Wees transparant, duidelijk en eerlijk in je communicatie. Geef feitelijke informatie en erken de gevolgen van de crisis.

Zorg voor interne communicatie

Het is belangrijk om open en transparante communicatie binnen de organisatie te waarborgen. Houd medewerkers op de hoogte van de situatie en wat er van hen wordt verwacht. Beantwoord vragen en geef hen de kans om feedback en zorgen te delen. Dit helpt om het vertrouwen en de betrokkenheid van medewerkers te behouden tijdens een moeilijke periode.

Bereid indien nodig een persbericht of publieke verklaring voor

Afhankelijk van de aard en omvang van de crisis, kan het nodig zijn om een persbericht of publieke verklaring op te stellen. Zorg ervoor dat deze verklaring feitelijk, duidelijk en transparant is en adresseer de belangrijkste zorgen en vragen van de media en het publiek. Wijs een woordvoerder aan die verantwoordelijk is voor de communicatie met de media en het beantwoorden van vragen.

Monitor en beheer de reputatie van de organisatie

Houd tijdens en na de crisis de reputatie van de organisatie nauwlettend in de gaten. Wees alert op mogelijke negatieve berichtgeving in de media en op sociale media en reageer waar nodig op een professionele en empathische manier. Overweeg eventueel het inschakelen van een PR- of communicatiebureau om de reputatie van de organisatie te beschermen en te herstellen.

 

Stap 5: Implementeer en monitor het actieplan

Voer het actieplan uit

Met een duidelijk crisisresponsstrategie en communicatieplan op zijn plaats, is het tijd om het actieplan uit te voeren. Zorg ervoor dat alle teamleden en betrokkenen op de hoogte zijn van hun specifieke taken en verantwoordelijkheden en dat zij de nodige middelen hebben om hun werk effectief uit te voeren.

Bewaak de voortgang en pas aan indien nodig

Monitor de voortgang van het actieplan en houd de situatie nauwlettend in de gaten. Wees bereid om het plan aan te passen op basis van nieuwe informatie, veranderende omstandigheden of feedback van betrokkenen. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn essentieel in een crisissituatie, omdat er vaak sprake is van onzekerheid en onverwachte gebeurtenissen.

Coördineer en werk samen met relevante partijen

Zorg voor een gecoördineerde aanpak door samen te werken met alle relevante partijen, zowel intern als extern. Dit kan betekenen dat je nauw samenwerkt met afdelingen binnen de organisatie, externe adviseurs, overheidsinstanties of andere belanghebbenden. Een effectieve samenwerking en coördinatie zorgen voor een efficiënte respons en minimaliseren de impact van de crisis.

Houd iedereen op de hoogte van de voortgang

Terwijl je het actieplan implementeert en de crisis aanpakt, is het belangrijk om alle betrokkenen op de hoogte te houden van de voortgang. Communiceer regelmatig over de status van de crisis, eventuele veranderingen in het actieplan en wat er van iedereen wordt verwacht. Dit helpt om het vertrouwen en de betrokkenheid van medewerkers en andere stakeholders te behouden en vergroot de kans op een succesvolle crisisrespons.

Stap 6: Wees flexibel en toon aanpassingsvermogen

Bereidheid om te leren en plannen te wijzigen

Crisissituaties zijn vaak dynamisch en onvoorspelbaar, waardoor het belangrijk is om flexibel te zijn en je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Wees bereid om je plannen en strategieën te herzien op basis van nieuwe informatie, feedback van betrokkenen of veranderingen in de situatie. Het vermogen om te leren van de ervaring en snel te reageren op veranderingen kan het verschil maken tussen een succesvolle crisisrespons en een mislukte poging.

Interessant in dit verband is de blog over adaptief leiderschap, waarin de flexibiliteit van een leider wordt benadrukt. Lees: Het belang van adaptief leiderschap in de 21e eeuw

Betrokkenheid van personeel en andere belanghebbenden

Vraag flexibiliteit en aanpassingsvermogen van alle betrokkenen, inclusief personeel, leveranciers, klanten en andere belanghebbenden. Communiceer duidelijk wat er van hen wordt verwacht en geef hen de ondersteuning en middelen die ze nodig hebben om zich aan te passen aan de veranderende situatie. Moedig hen aan om feedback te geven en ideeën te delen over hoe de crisisrespons kan worden verbeterd.

Herprioriteren van doelen en middelen

In een crisissituatie kan het nodig zijn om de prioriteiten van de organisatie te herzien en middelen opnieuw toe te wijzen om de crisis effectief aan te pakken. Dit kan betekenen dat je middelen moet verschuiven van minder urgente projecten naar de crisisrespons, of dat je tijdelijk extra middelen moet vrijmaken om de situatie aan te pakken. Wees flexibel in je benadering en bereid om snel te reageren op veranderende behoeften en prioriteiten.

Evaluatie van de situatie en bijsturen

Blijf de situatie evalueren en stuur bij waar nodig. Dit kan betekenen dat je de crisisresponsstrategie moet herzien, nieuwe acties moet ondernemen of bestaande processen moet aanpassen. Het is belangrijk om open te staan voor verandering en bereid te zijn om te leren van ervaringen en fouten. Door voortdurend de situatie te evalueren en te reageren op veranderingen, vergroot je de kans op een succesvolle crisisrespons.

crisismanagement

Stap 7: Evalueer en leer van de crisis

Evaluatie van de crisisrespons

Na het oplossen van de crisis is het belangrijk om de crisisrespons grondig te evalueren. Analyseer wat goed ging, wat beter had gekund en identificeer eventuele verbeterpunten. Betrek alle relevante partijen bij dit proces, zoals medewerkers, management en externe adviseurs, om een breed scala aan perspectieven en inzichten te verkrijgen.

Implementeer verbeteringen en veranderingen

Op basis van de evaluatie, implementeer de geïdentificeerde verbeteringen en veranderingen in beleid, procedures en processen om soortgelijke situaties in de toekomst te voorkomen of beter aan te pakken. Dit kan betekenen dat je crisismanagementplannen moet bijwerken, trainingen voor medewerkers moet organiseren of nieuwe protocollen moet invoeren.

Ondersteuning en herstel van de werkomgeving

Zorg ervoor dat de werkomgeving zo snel mogelijk herstelt en terugkeert naar een normale situatie. Dit kan het bieden van extra ondersteuning aan medewerkers omvatten, zoals counseling, het aanpakken van resterende problemen en het herstellen van vertrouwen en betrokkenheid. Het is belangrijk om een veilige en positieve werkomgeving te waarborgen en eventuele blijvende gevolgen van de crisis aan te pakken.

Deel lessen en ervaringen

Om het meeste te halen uit de ervaring en om de organisatie beter voor te bereiden op toekomstige crisissituaties, deel de lessen en ervaringen die zijn opgedaan tijdens de crisis met anderen binnen en buiten de organisatie. Dit kan helpen om best practices voor crisismanagement te ontwikkelen en het bewustzijn en de paraatheid van de organisatie voor toekomstige crises te vergroten.

 

Crisismanagement versus snel in actie komen

In een crisissituatie heeft iedereen de neiging om snel in actie te komen.

Hoewel het volgen van het stappenplan tijd kan kosten, helpt het om een overzichtelijke en doordachte aanpak te waarborgen. Dit kan uiteindelijk leiden tot betere beslissingen, snellere probleemoplossing en minder negatieve gevolgen voor de organisatie.

In sommige situaties kan het nodig zijn om het stappenplan enigszins aan te passen of te versnellen om aan de urgentie van de crisis tegemoet te komen. Het belangrijkste is om flexibel te blijven, maar tegelijkertijd een gestructureerde benadering te behouden die helpt om de crisis effectief te beheersen en op te lossen.

Valkuilen tijdens crisismanagement

 1. Slechte communicatie: Ineffectieve communicatie kan leiden tot verwarring, paniek en het verlies van vertrouwen bij betrokkenen. Zorg ervoor dat communicatie tijdens een crisis duidelijk, consistent en tijdig is, zowel intern als extern.

 2. Onvoldoende betrokkenheid van het management: Leiderschap speelt een cruciale rol bij het effectief beheersen van een crisis. Als leiders niet volledig betrokken zijn bij het proces of niet bereid zijn om snel beslissingen te nemen, kan dit de crisisrespons belemmeren. 

 3. Weerstand tegen verandering: In een crisis kunnen snelle veranderingen en aanpassingen noodzakelijk zijn. Weerstand tegen verandering kan leiden tot een trage respons en het onvermogen om de situatie effectief aan te pakken.

 4. Nalatigheid bij het evalueren en leren van de crisis: Het is essentieel om de crisis respons te evalueren en te leren van de ervaring. Organisaties die deze stap negeren, lopen het risico dezelfde fouten te herhalen in toekomstige crisissituaties.

 5. Overmatige focus op één aspect van de crisis: Het is belangrijk om een holistische benadering van crisismanagement te hanteren en rekening te houden met alle aspecten van de situatie, zoals personeel, financiën, reputatie en juridische kwesties. Een te nauwe focus op één aspect kan ertoe leiden dat andere belangrijke kwesties over het hoofd worden gezien.

Conclusie

Effectief crisismanagement is essentieel voor het succes en de veerkracht van een organisatie in het licht van onverwachte en potentieel schadelijke situaties. Hoewel het verleidelijk kan zijn om snel te handelen zonder een gestructureerde aanpak, toont de ervaring dat het volgen van een goed doordacht stappenplan vaak leidt tot betere besluitvorming en snellere probleemoplossing. 

Door een flexibele, maar gestructureerde benadering te hanteren en te leren van eerdere ervaringen, kunnen organisaties beter voorbereid zijn op het omgaan met crises en de negatieve gevolgen ervan minimaliseren.

Boeken over crisismanagement

Het  Handboek Strategisch Crisismanagement biedt inzicht in de essentie van strategisch crisismanagement, de verwachtingen ten aanzien van bestuurders en managers tijdens een crisis, en de optimale manier om hen te ondersteunen. 

Dit handboek presenteert een stappenplan voor zowel de voorbereiding op een crisis als de respons daarop. Daarnaast bevat het nuttige aanbevelingen (inclusief checklists) voor degenen die het strategisch niveau bijstaan tijdens dergelijke situaties.

Elke crisis is uniek, maar enkele fundamentele principes van crisiscommunicatie zijn universeel toepasbaar. Dit boek presenteert 46 praktische lessen voor effectieve crisiscommunicatie, voortkomend uit 30 jaar ervaring op dit gebied.

Gebruik deze inzichten in je voordeel en beschouw dit boek als je persoonlijke crisisconsultant, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

Table of Contents

Je mag deze blog delen op:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Ook interessant:

Door gebruik te maken van deze website stem je in met het cookie-beleid.