bedrijfswaarden

Afrekenen met negatieve bedrijfswaarden; kies voor integriteit en vertrouwen!

Picture of Christine van der Pol
Christine van der Pol
Door bedrijfswaarden centraal te stellen leg je de nadruk op verbinding, waardoor saamhorigheid ontstaat en het belang van het team boven het individu komt te staan.

Als organisatie streef je naar groei en vooruitgang, maar soms voelt het alsof je voortdurend wordt tegengehouden. Teamleden werken afzonderlijk, en persoonlijke successen krijgen voorrang boven gezamenlijke prestaties. Hoewel iedereen zich inzet, mist het teamgevoel en de samenhang.

Als je dit herkent, is er hoogstwaarschijnlijk iets aan de hand met de bedrijfswaarden. Mogelijk moeten deze worden bijgesteld of opnieuw onder de aandacht van het team komen. 

Waarom waarden en normen belangrijk zijn in je organisatie

Als leider van een organisatie ken je het belang van waarden en normen. Maar wat betekenen ze nou echt en waarom zijn ze zo belangrijk voor je bedrijf? In dit artikel bespreken we het belang van bedrijfswaarden en hoe je ze kunt integreren in je organisatie.

Waarden en normen als fundament van je bedrijfscultuur

Je bedrijfscultuur is de manier waarop medewerkers met elkaar omgaan, hoe ze beslissingen nemen en hoe ze zich gedragen. Dit wordt grotendeels bepaald door de waarden en normen die binnen je organisatie heersen. Denk hierbij aan zaken als respect, integriteit, verantwoordelijkheid en samenwerking.

Het vaststellen van deze waarden en normen is cruciaal omdat ze de basis vormen voor de manier waarop je organisatie opereert. Ze geven richting aan het gedrag van medewerkers en helpen je als leider om beslissingen te nemen die in lijn zijn met de doelen en visie van je bedrijf (bron).

Heldere bedrijfswaarden stimuleren saamhorigheid en hebben een positieve invloed op innovatie, terwijl ze tegelijkertijd bijdragen aan het aantrekken en behouden van toptalent. Je bedrijfswaarden vormen een onmisbaar recept voor succes en verdienen zeker je aandacht. 

In dit artikel bespreek ik het proces van het bepalen en toepassen van bedrijfswaarden en leg ik uit waarom ze zo’n positieve impact hebben op de organisatie.

Voorbeelden van bedrijfswaarden

Hoe identificeer je bedrijfswaarden?

Als de bedrijfswaarden al bestaan, dan is het belangrijk hier regelmatig aandacht aan te geven. Mochten er geen bedrijfswaarden zijn, dan is het belangrijk je team te betrekken bij de vaststelling ervan. 

Door dit te doen, zorg je ervoor dat de waarden overeenkomen met de wensen en behoeften van de mensen die de organisatie vormen. Plan brainstormsessies of workshops om samen met je medewerkers te achterhalen welke waarden het meest belangrijk zijn voor jouw organisatie.

Naast het betrekken van medewerkers is het ook van belang om de waarden af te stemmen op de missie en visie van je organisatie. Dit zorgt ervoor dat de waarden in lijn zijn met de langetermijndoelen en strategische richting van het bedrijf.

Overweeg bij het vaststellen van de waarden hoe deze jouw organisatie onderscheiden van concurrenten en hoe ze bijdragen aan het verwezenlijken van de missie en visie.

Het implementeren van bedrijfswaarden in de dagelijkse praktijk

Nadat je bedrijfswaarden hebt geïdentificeerd en vastgesteld, is het belangrijk om deze te implementeren in de dagelijkse praktijk. Hier zijn enkele stappen om dit te bereiken:

Het creëren van een bedrijfscultuur die de waarden ondersteunt

Om een bedrijfscultuur te creëren die de waarden ondersteunt, is het cruciaal om deze waarden zichtbaar en toegankelijk te maken voor alle medewerkers. Communiceer de waarden duidelijk en regelmatig, bijvoorbeeld door ze op te nemen in interne communicatie, op posters op kantoor en op de bedrijfswebsite. Zorg er ook voor dat de waarden in trainingen en inwerkprogramma’s worden opgenomen, zodat nieuwe medewerkers vanaf het begin begrijpen wat er van hen wordt verwacht.

Leiderschap en het voorbeeld geven in het naleven van bedrijfswaarden

Leiderschap speelt een cruciale rol bij het implementeren en handhaven van waarden en normen in het bedrijf. Leidinggevenden moeten het goede voorbeeld geven door de waarden in hun dagelijkse gedrag en beslissingen te laten zien. Dit zorgt voor geloofwaardigheid en toont medewerkers dat de waarden echt belangrijk zijn voor de organisatie.

Leiders kunnen de waarden ook promoten door openlijk te praten over hoe ze deze in hun werk toepassen en door medewerkers aan te moedigen hetzelfde te doen. Door open en eerlijk te zijn over de uitdagingen en successen die gepaard gaan met het naleven van de waarden, kunnen leiders een cultuur van vertrouwen en samenwerking opbouwen die de waarden verder versterkt.

Een praktijkvoorbeeld:

In een teamvergadering wordt een situatie besproken, waarbij het bedrijf een fout heeft gemaakt. De manager had de keuze om de fout te verbergen, of om transparant te zijn en de fout toe te geven. 
De fout verbergen zou financieel voordeliger zijn, maar de manager koos voor eerlijkheid. 

Omdat transparantie één van de kernwaarden van het bedrijf is, laat de manager zien hoe belangrijk het is om de bedrijfswaarde van eerlijkheid na te leven, zelfs als de consequentie op korte termijn negatief is.

Dit bevordert open communicatie en helpt medewerkers te begrijpen dat de waarde “eerlijkheid” niet alleen een slogan is, maar een cruciaal onderdeel van de bedrijfscultuur.

bedrijfswaarden

De invloed op saamhorigheid

De manier waarop erover bedrijfswaarden wordt gecommuniceerd heeft een grote invloed op de saamhorigheid. Communicatie speelt een cruciale rol bij het versterken en handhaven van waarden en normen binnen een organisatie. 

Het belang van transparantie en eerlijke communicatie

Transparantie en eerlijke communicatie zijn essentieel voor het verankeren van bedrijfswaarden in de organisatie. Door open en eerlijk te zijn over de verwachtingen, doelen en uitdagingen van het bedrijf, zorg je ervoor dat medewerkers begrijpen wat de waarden betekenen en hoe ze die in hun dagelijkse werkzaamheden kunnen toepassen.

Transparante communicatie bevordert ook vertrouwen en verantwoordelijkheid binnen het team. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze volledig geïnformeerd zijn en dat hun input gewaardeerd wordt, zijn ze eerder geneigd om zich te committeren aan de gemeenschappelijke waarden en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag en beslissingen.

Technieken om effectieve communicatie te stimuleren

Er zijn verschillende technieken die je kunt toepassen om effectieve communicatie binnen jouw organisatie te stimuleren:

  1. Open-deurbeleid: Moedig leiders en managers aan om een open-deurbeleid te hanteren, waarbij medewerkers zich vrij voelen om vragen te stellen, zorgen te uiten of ideeën te delen met betrekking tot bedrijfswaarden en andere aspecten van hun werk.

  2. Regelmatige teamvergaderingen: Organiseer regelmatige teamvergaderingen om bedrijfswaarden en gerelateerde onderwerpen te bespreken. Dit zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte blijft en de kans krijgt om input te geven.

  3. Feedbackcultuur: Creëer een cultuur waarin het geven en ontvangen van feedback wordt aangemoedigd en gewaardeerd. Door feedback te geven en te ontvangen over hoe waarden in de praktijk worden gebracht, kunnen medewerkers leren en groeien.

  4. Training en ontwikkeling: Bied training en ontwikkelingsmogelijkheden aan die gericht zijn op effectieve communicatie en het toepassen van waarden en normen in het dagelijkse werk. Dit helpt medewerkers om hun communicatievaardigheden te verbeteren en beter te begrijpen hoe ze bedrijfswaarden kunnen toepassen.

De invloed van bedrijfswaarden op innovatie

Bedrijfswaarden hebben een aanzienlijke invloed op innovatie binnen een organisatie. Door een cultuur te creëren die de juiste waarden en normen ondersteunt, moedig je medewerkers aan om out-of-the-box te denken, creatieve oplossingen te bedenken en voortdurend te streven naar verbetering. 

Het bevorderen van een cultuur van experimenten en risico nemen

Een van de belangrijkste factoren die bijdragen aan innovatie is het bevorderen van een cultuur waarin experimenten en risico’s nemen worden aangemoedigd. Waarden die dit ondersteunen, zoals nieuwsgierigheid, leergierigheid en flexibiliteit, kunnen medewerkers aanmoedigen om nieuwe ideeën te verkennen en bestaande processen te heroverwegen.

Door te laten zien dat falen wordt gezien als een leermoment en niet als een mislukking, zullen medewerkers zich meer op hun gemak voelen om hun ideeën te delen en innovatieve oplossingen voor te stellen.

Samenwerking en kennisdeling

Innovatie wordt vaak gestimuleerd door samenwerking en kennisdeling tussen medewerkers. Bedrijfswaarden die samenwerking, open communicatie en het delen van ideeën bevorderen, kunnen helpen bij het creëren van een omgeving waarin medewerkers van elkaar leren en samenwerken aan vernieuwende projecten.

Door het stimuleren van interdisciplinaire samenwerking en het bevorderen van een cultuur waarin medewerkers zich comfortabel voelen om hun expertise en inzichten te delen, kunnen organisaties nieuwe invalshoeken ontdekken en tot baanbrekende ideeën komen.

Empowerment van medewerkers

Bedrijfswaarden die empowerment van medewerkers ondersteunen, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op innovatie. Wanneer medewerkers het gevoel hebben dat ze verantwoordelijkheid en autonomie hebben in hun werk, zijn ze meer geneigd om proactief te zoeken naar manieren om hun werkzaamheden te verbeteren en nieuwe ideeën te implementeren.

Waarden zoals vertrouwen, verantwoordelijkheid en eigenaarschap zorgen ervoor dat medewerkers zich betrokken en gemotiveerd voelen om een actieve rol te spelen in het innovatieproces.

Continue verbetering en aanpassingsvermogen

Innovatie vereist een voortdurende drang naar verbetering en aanpassingsvermogen. Bedrijfswaarden die gericht zijn op continue verbetering, zoals het streven naar uitmuntendheid, leren en groei, zullen medewerkers aanmoedigen om voortdurend te zoeken naar manieren om processen, producten en diensten te verbeteren.

Daarnaast is aanpassingsvermogen cruciaal in een snel veranderende markt. Waarden die veerkracht en flexibiliteit zorgen ervoor dat medewerkers zich comfortabel voelen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Het belang van leiderschap

Ten slotte speelt leiderschap een cruciale rol bij het stimuleren van innovatie door middel van waarden. Het is belangrijk dat leiders zich actief bezighouden met het promoten van een cultuur van innovatie en het naleven van de bedrijfswaarden die dit ondersteunen.

Leiders moeten openstaan voor nieuwe ideeën en feedback, en bereid zijn om risico’s te nemen en experimenten aan te moedigen. Ze moeten ook een duidelijke visie communiceren en hun medewerkers aanmoedigen om actief bij te dragen aan het innovatieproces.

Het aantrekken en behouden van talent 

Het aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers is cruciaal voor de groei en het succes van een organisatie. Bedrijfswaarden spelen een belangrijke rol bij het aantrekken van talent en het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers gemotiveerd zijn om te blijven en hun volledige potentieel te benutten.

Het belang van bedrijfswaarden bij het werven van medewerkers

Bij het werven van nieuwe medewerkers is het belangrijk om de waarden van het bedrijf te communiceren en te laten zien hoe deze waarden worden geïntegreerd in de dagelijkse werkzaamheden van de organisatie. Dit kan potentiële medewerkers aantrekken die op zoek zijn naar een organisatie met vergelijkbare waarden en normen.

Een duidelijk en overtuigend verhaal over de waarden en normen in een bedrijf kan de interesse wekken van kandidaten die zich aangetrokken voelen tot een bedrijfscultuur die aansluit bij hun persoonlijke waarden. Het is daarom belangrijk om deze waarden te integreren in het wervingsproces en deze te communiceren via verschillende kanalen, zoals de website, sociale media en vacatures.

Hoe bedrijfswaarden bijdragen aan medewerkerstevredenheid en retentie

Het hebben van duidelijke en overtuigende bedrijfswaarden kan ook bijdragen aan de tevredenheid en retentie van medewerkers. Medewerkers die zich kunnen identificeren met de waarden van het bedrijf, zijn meer betrokken bij hun werk en hebben meer voldoening van hun werkzaamheden. Dit kan leiden tot hogere productiviteit, betere prestaties en een lager verloop van personeel.

Waarden die de persoonlijke groei en ontwikkeling van medewerkers ondersteunen, kunnen ook bijdragen aan de tevredenheid en retentie van medewerkers. Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen en hun vaardigheden kunnen verbeteren, zijn vaak gemotiveerder en hebben meer voldoening van hun werkzaamheden.

Daarnaast kunnen bedrijfswaarden die samenwerking, open communicatie en respect ondersteunen, bijdragen aan een positieve werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Dit kan bijdragen aan een betere werkcultuur en een verlaagd verloop van personeel.

Een praktijkvoorbeeld:

Op een school waarbij ik op dit moment betrokken ben, is er (in deze tijd van een tekort aan leerkrachten) een wachtlijst van leerkrachten die daar graag willen werken. 

De school is er namelijk in geslaagd om de punten die ik in dit artikel noem, te implementeren in het dagelijkse werk. 

Leerkrachten kunnen zich toeleggen op goed onderwijs. In leerteams wordt onderzoek gedaan naar nieuwe werkwijzen (innovatie) en alleen als het goed werkt, wordt het gedeeld en geïmplementeerd in de rest van de school. Vernieuwingen vinden op deze manier alleen plaats op basis van onderzoek (evidence based) en hebben altijd betrekking op zaken die binnen de eigen school spelen. 

De leerkracht heeft de volledige regie. Hij stuurt niet alleen het leerproces aan, maar voert ook de regie over extra hulp en ondersteuning. Hij bepaalt zelf wat wel of niet mogelijk is in zijn groep. 

Op deze manier is werken in het onderwijs weer leuk en uitdagend.

Bron: leraar24

Bedrijfwaarden

Het meten van de impact van bedrijfswaarden op medewerkerstevredenheid en retentie

Om de impact van bedrijfswaarden op medewerkerstevredenheid en retentie te meten, kunnen verschillende methoden worden gebruikt, zoals medewerkerstevredenheidsonderzoeken en exit-interviews. Deze methoden kunnen feedback verzamelen over hoe medewerkers de bedrijfswaarden ervaren en hoe deze bijdragen aan hun tevredenheid en retentie.

Daarnaast kunnen bedrijven ook gebruik maken van Key Performance Indicators (KPI’s) om de impact van bedrijfswaarden op medewerkerstevredenheid en retentie te meten. Bijvoorbeeld, het percentage van medewerkers dat tevreden is met de bedrijfscultuur of het verloop van personeel in de afgelopen periode.

Het is belangrijk om regelmatig de feedback te analyseren en de bedrijfswaarden aan te passen wanneer dat nodig is. Dit kan bijdragen aan het verbeteren van de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers en het verlagen van het verloop van personeel.

Het belang van bedrijfswaarden voor de toekomst van de organisatie

Bedrijfswaarden zijn niet alleen belangrijk voor het aantrekken en behouden van talent, maar spelen ook een cruciale rol in de toekomst van de organisatie. Het hebben van duidelijke en overtuigende bedrijfswaarden kan helpen bij het vaststellen van een sterke identiteit en het creëren van een strategie voor de toekomst.

Bedrijfswaarden kunnen helpen bij het bepalen van de koers van de organisatie, het identificeren van kansen en uitdagingen en het bepalen van de prioriteiten voor de toekomst. Door middel van bedrijfswaarden kunnen organisaties zichzelf differentiëren van de concurrentie en een sterkere positie innemen in de markt.

Tot slot

Bedrijfswaarden spelen een belangrijke rol in het aantrekken en behouden van talent, het creëren van een sterke bedrijfscultuur en het stimuleren van de groei en innovatie van een organisatie. Door duidelijke en overtuigende bedrijfswaarden te definiëren en deze in de praktijk te brengen, kunnen organisaties een sterke en saamhorige cultuur creëren die bijdraagt aan het succes op de lange termijn.

Literatuur over bedrijfswaarden

“Corporate Rebels” van Joost Minnaar en Pim de Morree is een inspirerend boek dat laat zien hoe bedrijven succesvol kunnen zijn door te breken met traditionele bedrijfsmodellen en te kiezen voor meer innovatieve en mensgerichte benaderingen.

Dit boek beschrijft hoe organisaties kunnen leren van traditionele samenlevingen om een sterkere bedrijfscultuur te creëren en een meer samenhangende gemeenschap te worden.

Speciaal voor het onderwijs!

Voor een school die zijn pedagogische en maatschappelijke opdracht serieus neemt, is waardengericht werken geen luxe, maar een voorwaarde.

Table of Contents

Je mag deze blog delen op:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Ook interessant:

Door gebruik te maken van deze website stem je in met het cookie-beleid.